Το πρόβλημα χρεών προς ιδιώτες και τα διασταυρούμενα χρέη.


Το κράτος οφείλει προς τους ιδιώτες σημαντικά ποσά, και αυτοί με την σειρά τους δικαίως διαμαρτύρονται καθώς έχουν χρέη προς τις τράπεζες, και χρέη προς το δημόσιο. Μάλιστα αυτά τα χρέη, τους εμποδίζουν να βγάλουν ακόμη και φορολογική ενημερότητα.
Ή λύση του συμψηφισμού χρεών  είναι μία λύση και μπορεί να γίνει με τον παρακάτω τρόπο. Το δημόσιο μπορεί να εξοφλήσει τα χρέη του με έκδοση σειράς εξάμηνου μη έντοκου, ηλεκτρονικού γραμματίου με τα εξής χαρακτηριστικά:

Βήμα 1.

Έκδοση  γραμματίων:

Ύψος δανείου: 500.000.000 €

Επιτόκιο : 0 %

Διάρκεια : 6 μήνες.

Ειδικοί όροι γραμματίων:

Α. Τα γραμμάτια θα γίνονται, ανά πάσα στιγμή, υποχρεωτικά δεκτά από τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία, στην ονομαστική τους τιμή, προς εξόφληση οφειλών του κομιστή προς αυτά.

Β. Τα γραμμάτια θα γίνονται, ανά πάσα στιγμή, υποχρεωτικά δεκτά από τις τράπεζες προς εξόφληση οφειλών (τοκοχρεολύσια) του κομιστή προς αυτές, στην ονομαστική τους τιμή.

Μπορούν να μην γίνονται όμως δεκτά για προεξόφληση δανείων.

Γ. Τα γραμμάτια θα γίνονται υποχρεωτικά δεκτά από τις τράπεζες για έκδοση εγγυητικών, αλλά και παροχή δανείων στο 80% της ονομαστικής τους τιμής.
Δ. Τα γραμμάτια να μπορούν να ανανεωθούν μονομερώς από τον εκδότη, για ένα ακόμη εξάμηνο.

 

Βήμα 2.

Δημιουργείται «λογαριασμός γραμματίων».

Το άνοιγμα «λογαριασμού γραμματίων» να γίνεται με απλή διαδικασία σε πελάτες - εταιρείες των τραπεζών. «Λογαριασμό γραμματίων» να μπορούν να ανοίξουν και άλλοι πελάτες των τραπεζών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και βέβαια το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η τράπεζες στήνουν τον κατάλληλο μηχανισμό ώστε τα γραμμάτια να μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ηλεκτρονική διαχείριση που προσομοιάζει με την διαχείριση των λογαριασμών νομισμάτων μέσω διαδικτύου.

Αν υπάρχει δυσκολία να δημιουργηθεί άμεσα «λογαριασμός γραμματίων» μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι επενδυτικοί λογαριασμοί που είναι γνωστοί στις τράπεζες, και η μεταφορά από ένα λογαριασμό στον άλλο θα γίνεται με αγορά και πώληση με μεσολαβητή την τράπεζα.

 

Βήμα 3.


Κυκλοφορία των εντόκων.

Τα γραμμάτια μεταβιβάζονται από τους δημόσιους λογαριασμούς στους ιδιώτες που επιθυμούν να πληρωθούν άμεσα.
Οι ιδιώτες μη έχοντας κανένα κέρδος από την διακράτηση αυτών, μπορούν άμεσα να χρησιμοποιήσουν τα γραμμάτια για εξόφληση, ολική ή μερική, χρεών στην εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και στις τράπεζες. Μπορούν ακόμη και στους υπαλλήλους τους να τα μεταβιβάσουν, ή άλλο φυσικό πρόσωπο, καθώς μπορούν αυτοί να εξοφλήσουν με αυτά δικά τους χρέη.

Το αποτέλεσμα θα είναι να βρεθούν σύντομα τα γραμμάτια πάλι στην κατοχή του δημοσίου και των τραπεζών. Με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο διευθετεί τα χρέη του με μικρό κόστος.

Οι δε τράπεζες που θα αποκτήσουν τμήμα των γραμματίων θα έχουν το όφελος να έχουν να λαμβάνουν πλέον από το δημόσιο και όχι από τους ιδιώτες, μειώνοντας έτσι την έκθεσή τους σε ιδιώτες. Ο κίνδυνος για αυτές μειώνεται σημαντικά. Σε κάποιες περιπτώσεις όπου πελάτες τους χρωστούν στο κράτος και δικαιούνται χρηματοδότηση, θα μπορούν να δίνουν και αυτές τα γραμμάτια ως δάνειο.

Τα ασφαλιστικά ταμεία που θα λαμβάνουν τα γραμμάτια θα μπορούν με την σειρά τους να εξοφλούν σε τράπεζες οφειλές τους χρησιμοποιώντας τα γραμμάτια.

Τελικά τα διασταυρούμενα χρέη μπορούν να διευθετηθούν γρήγορα με χαμηλό κόστος.

Η επιτυχία της πρώτης έκδοσης και ομαλής διακίνησης των γραμματίων μπορεί να γίνει οδηγός και για άλλες εκδόσεις.

Η παραπάνω έκδοση γραμματίων μπορεί να ονομαστεί «ειδική έκδοση εντόκων συμψηφισμού» και δεν θα επιβαρύνει ουσιαστικά το δημόσιο χρέος καθώς θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση χρέους. Τέλος η έκδοση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ώς χρήμα καθώς θα είναι προαιρετικά δεκτό από τους ιδιώτες.