Δημιουργία Ρευστότητας

Η δημιουργία ρευστότητας στην αγορά μπορεί να δημιουργηθεί από τις τράπεζες, με τον παρακάτω τρόπο.

Βήμα 1.

Η τράπεζα εκδίδει ομόλογα με τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

Ύψος δανείου: 1,000,000,000 σε τίτλους των 100 €.

Επιτόκιο : 0 %

Διάρκεια : 3 έτη.

Ειδικοί όροι:

Α. Τα ομόλογα καλύπτονται με υποθήκες ενεργητικού (πχ. ακίνητα).

Β. Τα ομόλογα θα γίνονται, ανά πάσα στιγμή, υποχρεωτικά δεκτά από τον εκδότη τους, για οφειλές του κομιστή προς την τράπεζα (τοκοχρεολύσια) στην ονομαστική τους τιμή.

Δεν θα γίνονται όμως δεκτά για προεξόφληση δανείων.

Γ. Τα ομόλογα θα γίνονται υποχρεωτικά δεκτά από τον εκδότη τους για έκδοση εγγυητικών.

 

Βήμα 2.

Δημιουργείται «λογαριασμός ομολόγων».

Το άνοιγμα «λογαριασμού ομολόγων» γίνεται με απλή διαδικασία σε πελάτες της τράπεζας.

Η τράπεζα στήνει τον κατάλληλο μηχανισμό ώστε να διαχειρίζεται τα ομόλογα, να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τους κατόχους τους, αλλά και να μπορούν αυτά να μεταβιβαστούν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ηλεκτρονική διαχείριση που προσομοιάζει με την διαχείριση των λογαριασμών νομισμάτων μέσω διαδικτύου.

 

Βήμα 3.

Η τράπεζα δανείζει ενυπόθηκα 1 δις € στις επιχειρήσεις που η ίδια κρίνει, με τον επιπρόσθετο όρο, της χρήσης των χρημάτων για ρέπος με τα παραπάνω ομόλογα της τράπεζας.

Ποιο συγκεκριμένα: Το δάνειο δίνεται με μηδενικό επιτόκιο για ένα χρόνο, και τα χρήματα την ημέρα της εκταμίευσής τους, γίνονται ρέπος ενός έτους πάνω στα ομόλογα με μηδενικό επίσης επιτόκιο.

Η εταιρεία που παίρνει τα ομόλογα στο λογαριασμό της μπορεί να τα μεταβιβάσει ελεύθερα σε άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα έναντι οφειλών της. Το μεγάλο κίνητρο για την αποδοχή των ομολόγων από τρίτους, θα είναι βέβαια η δυνατότητα χρήσης για αποπληρωμή δανείων.

Με την τρόπο αυτό, κάποια ομόλογα θα συμψηφιστούν με οφειλές προς την τράπεζα και θα έρθουν στην κατοχή της τράπεζας, όπου μπορεί να τα διαθέσει εκ νέου σε πελάτες.

Μετά το πέρας του έτους και εφόσον η εταιρεία που έχει αρχικά δανειστεί το επιθυμεί, μπορεί να κλείσει το δάνειο δίνοντας τα χρήματα, ή εναλλακτικά επιστρέφοντας τα ομόλογα. Η ανανέωση του δανείου με τους ίδιους όρους, είναι κάτι που μπορεί να έχει προσυμφωνηθεί.

Με το παραπάνω ομόλογο η αγορά αποκτά ρευστότητα και το κόστος χρήματος είναι μικρό. Ο φόβος να φύγει το χρήμα προς το εξωτερικό είναι μικρός, αφού, σήμερα τουλάχιστον, δύσκολα κάποιος ξένος θα τα δεχτεί στις συναλλαγές του. Οι κάτοχοι των ομολόγων δεν έχουν συμφέρον να τα διακρατούν, καθώς δεν δίνουν απόδοση, αλλά να τα χρησιμοποιούν ως μέσο συναλλαγής.

Η έκδοση ομολόγων από περισσότερες τράπεζες, με την δυνατότητα συμψηφισμού των ομολόγων μεταξύ των τραπεζών μπορεί να λειτουργήσει ακόμη καλύτερα για την αγορά.